Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 - Geldigheid
Al onze overeenkomsten worden afgesloten onder toepassing van de hiernavolgende voorwaarden. Andersluidende voorwaarden van de klant zijn ons niet tegenstelbaar. Afwijkingen op onze verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bedongen en overeengekomen.
Artikel 2 - Duur
Met uitzondering van de eenmalige opdrachten zoals de ontwikkeling van web-sites en de verkoop van hardware of software worden alle diensten geleverd voor een periode van 12 maanden, beginnend op de aanvangsdatum van het abonnement. Met uitzondering van de huur van domeinnamen zal deze periode stilzwijgend verlengd worden voor eenzelfde termijn, behoudens opzegging door een van de partijen bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een minimum opzegtermijn van 1 maand. Dit alles uitgezonderd de bijzondere gevallen gestipuleerd in artikel 3 ,6 en 7
Artikel 3 - Wijzigingen voorwaarden
We hebben het recht de leveringsvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande overeenkomsten toepasbaar te verklaren. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking 30 kalenderdagen na kennisgeving of op een latere datum die in de kennisgeving is vermeld. Indien een klant een aanvulling of wijziging niet wenst te accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Dergelijke opzegging heeft onmiddellijke ingang.
Artikel 4 - Betalingsvoorwaarden
Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden geen wissels aanvaard. Bij niet-tijdige betaling wordt een moratoire interest aangerekend a 12% per jaar vanaf de vervaldag en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling. Bij niet-tijdige betaling wordt ten titel van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling eveneens een schadevergoeding aangerekend van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Niet tijdige betaling kan tevens leiden tot onderbreking van de diensten totdat betaling voor deze diensten ten volle geschied is.
Artikel 5 - Klachten
Klachten m.b.t. tot de factuur zijn enkel ontvankelijk indien zij ons schriftelijk bereiken binnen de 14 dagen na verzendingsdatum.
Artikel 6 - Wanprestatie van de klant
Indien de klant zijn verplichtingen, onder meer betalingsverplichting, niet tijdig nakomt zijn wij gerechtigd om verdere leveringen stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. Wij kunnen de overeenkomst van rechtswegen en zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, vereffening, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen van de klant.
Artikel 7 - Gebruik serverruimte
De huurder van webruimte verbindt er zich toe zich te gedragen als een goed internet-gebruiker en inzonderheid volgende reglementen na te leven: De huurder mag de webruimte gebruiken voor commerciele of niet commerciele informatie doch deze mag niet van enige aanstootgevende, racistische, pornografische of illegale aard zijn. Het is tevens verboden de E-mail accounts te gebruiken voor verzending van enige vorm van ongevraagde e-mail berichten (beter bekend als SPAM of JUNK MAIL). De huurder mag ook geen hyperlinks plaatsen naar Websites waar dergelijke rechten, bepalingen en normen worden geschonden. Overtreders van bovenstaande beperkingen zullen tijdelijk en zonder voorafgaande verwittiging verwijderd worden van de server. Zij zullen in de mogelijkheid gesteld worden hun site te regulariseren binnen een bepaald tijdsbestek. De verplichting tot betaling blijft bestaan tijdens de buitengebruikstelling. Een tweede overtreding resulteert in een onmiddellijke en definitieve verwijdering zonder voorafgaande verwittiging en zonder recht op teruggave van enige betalingen. Huurders die betrapt worden op illegale handelingen zoals het inbreken in remote systemen, creditcard fraude, aanbieden van piraterij e.d. worden zonder voorafgaande verwittiging verwijderd zonder recht op teruggave van enige betalingen. De serverbeheerder heeft het recht om het gebruik dat door de huurder gemaakt wordt van de gehuurde ruimte te controleren. De serverbeheerder heeft echter geenszins een vergewissingsplicht. De huurder zal de serverbeheerder dan ook vrijwaren voor welkdanige vordering van derden omwille van bovenstaande en andere inbreuken. De huurder geeft de garantie dat zijn activiteiten, het gebruikte materiaal of het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld op de gehuurde ruimte niet onwettig zijn en de rechten van derden niet schenden. De huurder zal de serverbeheerder dan ook vrijwaren voor welkdanige vordering van derden omwille van bovenstaande inbreuken. De vrijwaringsplicht heeft betrekking op iedere vordering van derden met betrekking tot het gebruik van de gehuurde ruimte of met betrekking tot de activiteiten die de huurder met hulp van de gehuurde ruimte ondernam.
Artikel 8 - Beperkingen van de aansprakelijkheid van TSC
Alleen indien de dienstverlening ingevolge onze fout onderbroken wordt, zal de klant van ons schadevergoeding kunnen vorderen, waarbij de vergoeding beperkt is tot de terugbetaling van het proportioneel deel van de jaarlijkse abonnementsprijs voor de duur van deze onderbreking. TSC zal niet aansprakelijk zijn voor enige gevolgschade of indirecte schade van deze onderbreking in de dienstverlening, en moet bijvoorbeeld niet instaan voor het verlies van reele of verwachte inkomsten of winsten, verlies van gegevens, verlies van klanten of goodwill.
Artikel 9 - Onderverhuring webruimte
De huurder van webruimte mag deze niet onderverhuren tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. Evidenter dient de onderverhuring steeds onder dezelfde voorwaarden te gebeuren als bepaald in onderhavig contract, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst.
Artikel 10 - Aanpassingen technische kenmerken en onderhoudswerken
TSC heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de technische kenmerken van het computersysteem te wijzigen en de nodige onderhoudswerken aan het systeem uit te voeren wat kan resulteren in een tijdelijke vertraging van het systeem. TSC verbindt er zich evenwel toe dit tot het redelijk minimum te beperken en de werkzaamheden zo kort mogelijk te houden.
Artikel 11 - Bevoegde rechtbanken
Betwistingen naar aanleiding van onderhavig contract vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Brugge. Op onderhavig contract is het Belgisch recht van toepassing.